Duty Arrangements During 2022 Summer Holiday

Publisher:张晨Published:2022-07-01Times :10

国际教育学院2022暑假值班表

我院2022暑假期间值班安排如下:

Duty arrangements during 2022 Summer Holiday are as follows:

日期
Date

值班领导
Dean

值班人员
Staff

联系方式
Contact

202275-8

Jul.5-8

徐明
XU Ming

杨倩倩
YANG Qianqian

Tel: 0086-25-86185706
Email: 1020202606@cpu.edu.cn

2022711-14

Jul.11-14

徐明
XU Ming

冷莹
LENG Ying

Tel: 0086-25-861855052
Email: lengying21@126.com

2022715, 18-19

Jul.15, 18-19

徐明
XU Ming

王裕颖
WANG Yuying

Tel: 0086-25-86185423
Email: admission@cpu.edu.cn

2022720-21, 25

Jul.20-21, 25

徐明
XU Ming

金楠
JIN Nan

Tel: 0086-25-86185426
Email: 1620214686@cpu.edu.cn

2022726-29Jul.26-29

徐明
XU Ming

朱志龙
ZHU Zhilong

Tel: 0086-25-86185521
Email: zlzhu@cpu.edu.cn

202281-4

Aug.1-4

徐明
XU Ming

邵振阳
SHAO Zhenyang

Tel: 0086-25-86185052
Email: 1620204626@cpu.edu.cn

202285, 9-10
Aug.5, 9-10

徐明
XU Ming

周昉
ZHOU Fang

Tel: 0086-25-86185052
Email: international-edu@cpu.edu.cn

2022811-12
Aug.11-12

徐明
XU Ming

张晨
ZHANG Chen

Tel: 0086-25-86185423
Email: admission@cpu.edu.cn

2022815-18
Aug.15-18

徐明
XU Ming

傅瑞雪儿
FU Ruixueer

Tel: 0086-25-86185426
Email: 1620214686@cpu.edu.cn

2022819, 22-24
Aug.19, 22-24

徐明
XU Ming

于晓日
YU Xiaori

Tel: 0086-25-83271521
Email: 1020132337@cpu.edu.cn


国际教育学院

2022630

School of International Education

Jun. 30, 2022